Licenca za Flik Pay in Flik POS

POGODBA O UPORABI LICENCE ZA KONČNEGA UPORABNIKA MOBILNIH APLIKACIJ FLIK PAY IN FLIK POS

Ta licenčna pogodba (Licenca) je pravni dogovor med vami in družbo Fabrick S.p.A. (Izdajatelj licence ali mi) glede:
· računalniške programske opreme, znane kot »Digital Wallet« (v slovenskem jeziku: »Digitalna Denarnica«), ki vključuje vse različice te programske opreme, ki vam je dana na razpolago za prenos, lastniško programsko opremo Izdajatelja licence, vse povezane aplikativne programske vmesnike (API), morebitne produkte tretjih strank (vključno z oblikovanimi knjižnicami iz produkta Motif Digital Wallet /digitalna denarnica/), podatke in druge informacije, zagotovljene skupaj s programsko opremo, ter s tem povezane medije (Digitalna Denarnica) in
· natisnjenih materialov ter spletnih ali drugih elektronskih dokumentov v zvezi z Digitalno Denarnico (Dokumenti).
Izdajamo vam licenco za uporabo Digitalne Denarnice in Dokumentov na podlagi te Licence. Niti Digitalne Denarnice niti Dokumentov vam ne prodajamo. Mi sami ali naši izdajatelji licenc vseskozi ostajamo lastniki Digitalne Denarnice in Dokumentov.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE UPORABNIKE:
S PRENOSOM DIGITALNE DENARNICE ALI KATEREGAKOLI NJENEGA DELA SPREJEMATE POGOJE TE LICENCE, KI SO OBVEZUJOČI. POGOJI TE LICENCE VKLJUČUJEJO ŠE ZLASTI OMEJITVE ODGOVORNOSTI, OPREDELJENE V TOČKI 5.

1. Izdaja in obseg Licence
1.1 Na podlagi vašega sprejemanja obveznosti upoštevanja pogojev te Licence vam dajemo globalno, v celoti plačano, neizključno in neprenosljivo licenco za uporabo Digitalne Denarnice in Dokumentov v skladu s pogoji te Licence.
1.2 Pravico imate do naslednjega:
(a) da prenesete, namestite in uporabite Digitalno Denarnico zgolj za uporabo, specificirano s strani vaše banke;
(b) da, pod pogojem upoštevanja določb pogoja iz točke 2. spodaj, naredite kopije Digitalne Denarnice zgolj za namene varnostnega kopiranja.

2. Omejitve
2.1 Razen če je izrecno določeno v tej Licenci, ali dopuščeno v skladu z lokalno zakonodajo, se obvezujete, da:
(a) ne boste delali kopij Digitalne Denarnice ali Dokumentov, razen kjer bi kopiranje spremljalo normalno rabo Digitalne Denarnice ali če bi bilo potrebno za namene varnostnega kopiranja ali varnosti poslovanja,
(b) ne boste dali v najem, zakup, podnajem, izposojo ali prevod ter ne boste kombinirali, prilagajali, spreminjali ali modificirali Digitalne Denarnice ali Dokumentov,
(c) ne boste izvedli sprememb ali modifikacij na celotni ali delu Digitalne Denarnice ter ne boste dopustili, da bi bila Digitalna Denarnica ali kateri njen del kombiniran z ali vključen v druge programe,
(d) ne boste razstavili, razgradili, opravili obratnega inženirstva ali ustvarili izvedenih del na podlagi celotne ali dela Digitalne Denarnice ter da ne boste niti poskusili česa takšnega,
(e) ne boste poskusili pridobiti dostopa do druge programske opreme s pomočjo Digitalne Denarnice,
(f) boste upoštevali vse ustrezne tehnološke kontrole ali izvozno zakonodajo in predpise.

3. Pravice intelektualne lastnine
3.1 Strinjate se, da vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, izhajajoče iz Digitalne Denarnice in Dokumentov, veljavne kjerkoli na svetu, pripadajo nam ali našim izdajateljem licenc, da vam je bila za pravice iz Digitalne Denarnice dana licenca (vam niso bile prodane) ter da nimate drugih pravic do Digitalne Denarnice ali Dokumentov, razen tega, da jih uporabljate v skladu s pogoji te Licence.
3.2 Licenca vam ne daje pravice do uporabe trgovskih imen, blagovnih ali storitvenih znamk ali imena Izdajatelja licence, razen kolikor je to potrebno pri opisovanju izvora Digitalne Denarnice in Dokumentov.

4. Izključitev garancije
4.1 Izdajatelj licence zagotavlja Digitalno Denarnico »kot je«, brez kakršnih koli pogojev, garancij, obvez ali drugih zavez, izrecnih ali posrednih, v največji možni meri, dovoljeni v skladu z zakonodajo, vključno z, a ne omejeno na, lastniško pravico, nekršitvijo, prodajljivostjo, uporabnostjo za določen namen, okvarami ali napakami. Vsakršen pogoj, garancija, obveza ali druga zaveza, ki zadeva dostavo Digitalne Denarnice in Dokumentov, ki bi bila sicer posredno navedena ali bila del te Licence bodisi po zakonu bodisi po sodni praksi ali kako drugače, bo izključena v največji možni meri, ki jo dopušča zakonodaja.
4.2 Izključitev predstavlja bistven del Licence in je pogoj za dajanje pravic do Digitalne Denarnice.

5. Omejitev odgovornosti
5.1 Zavezujete se, da Digitalne Denarnice ali Dokumentov ne boste ponudili v nadaljnjo prodajo.
5.2 Ob upoštevanju pogoja 5.3. spodaj Izdajatelj licence izključuje kakršno koli odgovornost v zvezi z zahtevki bodisi pogodbenimi ali sodnimi bodisi drugimi, ki bi izhajali iz ali bila povezani s to Licenco ali morebitnimi spremljajočimi pogodbami, za kakršno koli izgubo ali škodo bodisi posredno bodisi neposredno, vključno z, a ne omejeno na, naslednje:
(a) izgubo dobička, prodaje, poslov ali dohodka,
(b) motnjami v poslovanju,
(c) izgubo pričakovanega prihranka,
(d) izgubo ali okvaro podatkov ali informacij,
(e) izgubo poslovnih priložnosti, dobrega imena ali ugleda, ali
(f) morebitno posredno ali posledično izgubo ali škodo.
5.3 V tej Licenci ni nikakršne omejitve ali izključitve naše odgovornosti za:
(a) smrt ali osebne poškodbe, izhajajoče iz naše malomarnosti,
(b) prevare ali goljufive napačne navedbe ali veliko malomarnost,
(c) druge odgovornosti, ki se ne morejo izključiti ali omejiti v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Prekinitev
6.1 To Licenco lahko nemudoma prekinemo na podlagi pisnega obvestila, v primeru vaše pomembne ali stalne kršitve te Licence.
6.2 Ob prekinitvi iz kakršnega koli razloga:
(a) prenehajo veljati vse vaše pravice iz te Licence,
(b) morate nemudoma prenehati z vsemi aktivnostmi, ki jih dovoljuje ta Licenca in
(c) morate nemudoma izbrisati ali odstraniti Digitalno Denarnico iz vse opreme v vaši posesti.

7. Drugi pomembni pogoji
7.1 Naše pravice in obveznosti iz te Licence lahko prenesemo na drugo organizacijo, a to ne bo vplivalo na vaše pravice in obveznosti iz Licence.
7.2 Vsak od pogojev te Licence je v veljavi samostojno. Če bi sodišče ali drug pristojen organ odločil, da je kateri od njih nezakonit ali neizvršljiv, preostali pogoji ostanejo v celoti v veljavi.
7.3 Za to Licenco in vse zadeve, ki bi iz nje izhajale ali bile z njo povezane, velja slovenska zakonodaja, v skladu s katero se tudi razlaga, razen če bi vaša nacionalna zakonodaja to izrecno prepovedovala.

Ljubljana, 22. 01. 2020

Naše storitve izvajamo v šestih državah
Pišite nam in
pokličemo vas nazaj.
Zadovoljstvo naročnikov je vodilo našega poslovanja.

    Oblikovanje in izdelava: