Domov E-pošta Kazalo Natisni

www.bankart.si deluje na osnovi tehnologije Flash (različica 7.0 ali novejša).
Priporočamo, da si za nemoten ogled strani naložite najnovejšo različico tega predvajalnika.

Namesti Flash predvajalnik...

O družbi
Organiziranost


Srednje velika, razvojno naravnana družba z omejeno odgovornostjo

Splošna organiziranost

Bankart s kombinacijo osnovne, klasične in toge organizacijske strukture ter projektnega ustvarjalnega sistema rešuje vprašanje vzpostavitve in ohranjanja ravnotežja med kontinuiteto in inovativnostjo družbe. Projektne organizacijske enote zajemajo vse sektorje. Vanje je vključena večina zaposlenih, tako da lahko govorimo o vzporedni strukturi. Osnovna struktura je primerna za produkcijski vidik dejavnosti Bankarta, medtem ko je projektni ustvarjalni sistem koristen za inovativni in ustvarjalni del dejavnosti.

Organizacijska struktura

Bankart vodi poslovodstvo družbe, Aleksander Kurtevski in Miran Vičič. 
Vodstvo družbe poleg poslovodstva sestavljajo: direktor sektorja za tehnologijo, direktorica finančno-računovodsko-splošnega sektorja in direktor informacijske tehnologije.

Po organizacijski plati družbo sestavljajo štirje sektorji:

  • Sektor tehnologije, ki ga vodi Tomaž Borštner,
  • Finančno računovodsko splošni sektor, ki ga vodi Maja Usnik,
  • Sektor za informacijsko tehnologijo, ki ga vodi Gregor Pirc,
  • Sektor poslovne operative

in štabne službe. Posamezne sektorje sestavlja različno število oddelkov.
Organizacija družbe je razvidna iz priloženega organigrama družbe (pdf).

Projektni sistem

V Bankartu je upravljanje z razvojem v rokah vodstva družbe. Projektna pisarna, zadolžena za operativno spremljavo in nadzor, deluje v okviru Službe za upravljanje tveganj. S pomočjo metodologije projektnega vodenja so postavljene smernice za organizirano izvajanje projektov z jasnimi, vnaprej določenimi kriteriji. Metodologija projektnega vodenja v Bankartu predstavlja temelj doseganja zastavljenih ciljev v določenih rokih, s predvidenimi viri, v okviru planiranih sredstev in na ravni zastavljene kakovosti.

Področja poslovanja Bankarta

  • Procesiranje bankomatskega poslovanja
  • Procesiranje kartičnega poslovanja
  • Procesiranje SEPA plačilnih instrumentov
  • Procesiranje sistema E-račun 
  • Upravljanje bančnih avtomatov
  • Upravljanje POS terminalov

Služba za notranjo revizijo (SZNR) 

SZNR v družbi Bankart d.o.o. je samostojna, neodvisna in svetovalna funkcija s sistematičnim, strokovnim pristopom k ocenjevanju in upravljanju tveganj, kontrolnega sistema in vodenja poslovanja.
Cilj delovanja SZNR je povečati učinkovitost obvladovanja poslovnih tveganj in pomoč pri uresničevanju poslovnih ciljev družbe.
Glavna naloga SZNR je podati vodstvu in nadzornemu svetu družbe nepristransko zagotovilo o učinkovitosti  upravljanja tveganj z oceno, ali se ključna tveganja ustrezno obvladujejo in ali notranji kontrolni sistem deluje učinkovito.
SZNR deluje v skladu z mednarodnimi standardi notranjega revidiranja in po načelu neodvisnosti, strokovnosti, nepristranskosti ter spoštovanju etičnih načel kot temeljnih načel revizijske stroke.

Služba za upravljanje s tveganji (SZUT)

SZUT združuje dejavnosti, ki pokrivajo upravljanje tveganj, incidentov in problemov, upravljanje razpoložljivosti in neprekinjenega poslovanja ter zagotavljanje skladnosti poslovanja družbe. V okviru službe se izvaja še poslovno skrbništvo za Centralni dokumentacijski sistem, orodje za upravljanje incidentov in problemov in upravljanje področja razvoja projektne pisarne in nadzora nad operativnim izvajanjem projektne pisarne. 
Temeljna naloga službe je zagotoviti celovito upravljanje vseh navedenih procesov, ter z ugotavljanjem tveganj in uvajanjem učinkovitih kontrolnih mehanizmov in nadzorstev za zmanjšanje le-teh, pripomoči k doseganju poslovnih ciljev podjetja.

Služba za informacijsko zaščito (SIZ)

Poslanstvo SIZ je varovanje informacij družbe.
Temeljna naloga SIZ je zagotoviti sistematičen razvoj funkcije obvladovanja in zagotavljanja informacijske zaščite in oblikovanje celovitega sistema za varovanje informacij. Na osnovi slednjega bo lahko vodstvo družbe neželene dogodke sistematično obravnavalo, sprejemalo ukrepe, spremljalo realizacijo ukrepov in vpliv realizacije ukrepov na poslovanje družbe.

 

Kontakt

T:+386 (0)1 583 42 02
T:+386 (0)1 583 41 00
F:+386 (0)1 583 41 96
info@bankart.si
www.bankart.si

 


Datoteke© BANKART 2007  |   Pogoji uporabe  |   Produkcija: Innovatif cookie